دسته‌بندی نشده

بیمه سامان

با آرامش خاطر، به دور از هر گونه نگرانی سفر کنید

 خدمات ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته، اپراتور فارسی زبان بخشی از خدمات پس از فروش این محصول می باشند.

طرح شنگن ( ۵۰۰۰۰ یورو)  نرخ ها به ریال

           
    زیر ۱۲ سال ۱۳ تا ۶۵ سال ۶۶ تا ۷۰ سال ۷۱ تا ۷۵ سال ۷۵ تا ۸۰ سال ۸۰ سال به بالا
               
۰ تا ۷ روز   ۲۱۱,۰۰۰ ۴۲۱,۰۰۰ ۶۳۲,۰۰۰ ۸۴۲,۰۰۰ ۱,۲۶۴,۰۰۰ ۱,۶۸۵,۰۰۰
۸ تا ۱۵ روز   ۴۱۰,۰۰۰ ۸۲۱,۰۰۰ ۱,۲۳۱,۰۰۰ ۱,۶۴۲,۰۰۰ ۲,۴۶۲,۰۰۰ ۳,۲۸۳,۰۰۰
۱۶تا ۲۳ روز   ۴۸۶,۰۰۰ ۹۷۲,۰۰۰ ۱,۴۵۸,۰۰۰ ۱,۹۴۴,۰۰۰ ۲,۹۱۶,۰۰۰ ۳,۸۸۸,۰۰۰
۲۴ تا ۳۱ روز   ۵۰۸,۰۰۰ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۱,۵۲۳,۰۰۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰ ۳,۰۴۶,۰۰۰ ۴,۰۶۱,۰۰۰
۳۲ تا ۴۵ روز   ۷۸۳,۰۰۰ ۱,۵۶۶,۰۰۰ ۲,۳۴۹,۰۰۰ ۳,۱۳۲,۰۰۰ ۴,۶۹۸,۰۰۰ ۶,۲۶۴,۰۰۰
۴۶ تا ۶۲ روز   ۸۸۶,۰۰۰ ۱,۷۷۱,۰۰۰ ۲,۶۵۷,۰۰۰ ۳,۵۴۲,۰۰۰ ۵,۳۱۴,۰۰۰ ۷,۰۸۵,۰۰۰
۶۳ تا ۹۲ روز   ۱,۲۶۹,۰۰۰ ۲,۵۳۸,۰۰۰ ۳,۸۰۷,۰۰۰ ۵,۰۷۶,۰۰۰ ۷,۶۱۴,۰۰۰ ۱۰,۱۵۲,۰۰۰
۶ ماه   ۲,۳۶۰,۰۰۰ ۴,۷۲۰,۰۰۰ ۷,۰۷۹,۰۰۰ ۹,۴۳۹,۰۰۰ ۱۴,۱۵۹,۰۰۰ ۱۸,۸۷۸,۰۰۰
۱۲ ماه   ۳,۹۹۶,۰۰۰ ۷,۹۹۲,۰۰۰ ۱۱,۹۸۸,۰۰۰ ۱۵,۹۸۴,۰۰۰ ۲۳,۹۷۶,۰۰۰ ۳۱,۹۶۸,۰۰۰

 

طرح شنگن ( ۳۰۰۰۰ یورو)  نرخ ها به ریال

    زیر ۱۲ سال ۱۳ تا ۶۵ سال ۶۶ تا ۷۰ سال ۷۱ تا ۷۵ سال ۷۵ تا ۸۰ سال ۸۰ سال به بالا
               
۰ تا ۷ روز   ۱۸۶,۰۰۰ ۳۷۳,۰۰۰ ۵۵۸,۰۰۰ ۷۴۶,۰۰۰ ۱,۱۱۸,۰۰۰ ۱,۴۹۱,۰۰۰
۸ تا ۱۵ روز   ۳۷۶,۰۰۰ ۷۵۱,۰۰۰ ۱,۱۲۶,۰۰۰ ۱,۵۰۱,۰۰۰ ۲,۲۵۱,۰۰۰ ۳,۰۰۳,۰۰۰
۱۶تا ۲۳ روز   ۴۳۷,۰۰۰ ۸۷۵,۰۰۰ ۱,۳۱۲,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۶۲۴,۰۰۰ ۳,۴۹۹,۰۰۰
۲۴ تا ۳۱ روز   ۴۵۹,۰۰۰ ۹۱۹,۰۰۰ ۱,۳۷۸,۰۰۰ ۱,۸۳۷,۰۰۰ ۲,۷۵۳,۰۰۰ ۳,۶۷۲,۰۰۰
۳۲ تا ۴۵ روز   ۷۱۸,۰۰۰ ۱,۴۳۷,۰۰۰ ۲,۱۵۵,۰۰۰ ۲,۸۷۳,۰۰۰ ۴,۳۰۹,۰۰۰ ۵,۷۴۶,۰۰۰
۴۶ تا ۶۲ روز   ۸۰۵,۰۰۰ ۱,۶۱۰,۰۰۰ ۲,۴۱۴,۰۰۰ ۳,۲۱۹,۰۰۰ ۴,۸۲۷,۰۰۰ ۶,۴۳۷,۰۰۰
۶۳ تا ۹۲ روز   ۱,۱۴۳,۰۰۰ ۲,۲۸۵,۰۰۰ ۳,۴۲۶,۰۰۰ ۴,۵۶۸,۰۰۰ ۶,۸۵۳,۰۰۰ ۹,۱۳۷,۰۰۰
۶ ماه   ۲,۱۳۳,۰۰۰ ۴,۲۶۵,۰۰۰ ۶,۳۹۸,۰۰۰ ۸,۵۳۳,۰۰۰ ۱۲,۷۹۹,۰۰۰ ۱۷,۰۶۴,۰۰۰
۱۲ ماه   ۳,۶۲۴,۰۰۰ ۷,۲۴۶,۰۰۰ ۱۰,۸۷۰,۰۰۰ ۱۴,۴۹۴,۰۰۰ ۲۱,۷۴۱,۰۰۰ ۲۸,۹۸۷,۰۰۰

 

طرح سراسر جهان (به غیر از مقاصد ذکر شده) ( ۵۰۰۰۰ یورو)  نرخ ها به ریال

    زیر ۱۲ سال ۱۳ تا ۶۵ سال ۶۶ تا ۷۰ سال ۷۱ تا ۷۵ سال ۷۵ تا ۸۰ سال ۸۰ سال به بالا
               
۰ تا ۷ روز   ۳۱۵,۰۰۰ ۶۳۲,۰۰۰ ۹۴۷,۰۰۰ ۱,۲۶۴,۰۰۰ ۱,۸۹۶,۰۰۰ ۲,۵۲۸,۰۰۰
۸ تا ۱۵ روز   ۶۱۶,۰۰۰ ۱,۲۳۲,۰۰۰ ۱,۸۴۶,۰۰۰ ۲,۴۶۲,۰۰۰ ۳,۶۹۴,۰۰۰ ۴,۹۲۵,۰۰۰
۱۶تا ۲۳ روز   ۷۳۰,۰۰۰ ۱,۴۵۷,۰۰۰ ۲,۱۸۷,۰۰۰ ۲,۹۱۷,۰۰۰ ۴,۳۷۵,۰۰۰ ۵,۸۳۲,۰۰۰
۲۴ تا ۳۱ روز   ۷۶۱,۰۰۰ ۱,۵۲۳,۰۰۰ ۲,۲۸۵,۰۰۰ ۳,۰۴۶,۰۰۰ ۴,۵۶۸,۰۰۰ ۶,۰۹۱,۰۰۰
۳۲ تا ۴۵ روز   ۱,۱۷۵,۰۰۰ ۲,۳۴۹,۰۰۰ ۳,۵۲۳,۰۰۰ ۴,۶۹۷,۰۰۰ ۷,۰۴۶,۰۰۰ ۹,۳۹۷,۰۰۰
۴۶ تا ۶۲ روز   ۱,۳۲۳,۰۰۰ ۲,۶۴۷,۰۰۰ ۳,۹۷۰,۰۰۰ ۵,۲۹۳,۰۰۰ ۷,۹۳۷,۰۰۰ ۱۰,۵۸۴,۰۰۰
۶۳ تا ۹۲ روز   ۱,۹۰۹,۰۰۰ ۳,۸۱۸,۰۰۰ ۵,۷۲۶,۰۰۰ ۷,۶۳۵,۰۰۰ ۱۱,۴۵۳,۰۰۰ ۱۵,۲۷۲,۰۰۰
۶ ماه   ۳,۵۳۸,۰۰۰ ۷,۰۷۳,۰۰۰ ۱۰,۶۱۱,۰۰۰ ۱۴,۱۴۹,۰۰۰ ۲۱,۲۲۳,۰۰۰ ۲۸,۲۹۶,۰۰۰
۱۲ ماه   ۵,۹۹۳,۰۰۰ ۱۱,۹۸۹,۰۰۰ ۱۷,۹۸۳,۰۰۰ ۲۳,۹۷۶,۰۰۰ ۳۵,۹۶۵,۰۰۰ ۴۷,۹۵۲,۰۰۰

 

آمریکا و کانادا  ( ۵۰۰۰۰ یورو)  نرخ ها به ریال

    زیر ۱۲ سال ۱۳ تا ۶۵ سال ۶۶ تا ۷۰ سال ۷۱ تا ۷۵ سال ۷۵ تا ۸۰ سال ۸۰ سال به بالا
               
۰ تا ۷ روز   ۲۲۱,۰۰۰ ۴۴۲,۰۰۰ ۶۶۴,۰۰۰ ۸۸۵,۰۰۰ ۱,۳۲۶,۰۰۰ ۱,۷۷۰,۰۰۰
۸ تا ۱۵ روز   ۴۳۰,۰۰۰ ۸۶۲,۰۰۰ ۱,۲۹۳,۰۰۰ ۱,۷۲۳,۰۰۰ ۲,۵۸۶,۰۰۰ ۳,۴۴۸,۰۰۰
۱۶تا ۲۳ روز   ۵۱۰,۰۰۰ ۱,۰۲۱,۰۰۰ ۱,۵۳۱,۰۰۰ ۲,۰۴۲,۰۰۰ ۳,۰۶۲,۰۰۰ ۴,۰۸۳,۰۰۰
۲۴ تا ۳۱ روز   ۵۳۳,۰۰۰ ۱,۰۶۵,۰۰۰ ۱,۵۹۸,۰۰۰ ۲,۱۳۱,۰۰۰ ۳,۱۹۸,۰۰۰ ۴,۲۶۴,۰۰۰
۳۲ تا ۴۵ روز   ۸۲۲,۰۰۰ ۱,۶۴۵,۰۰۰ ۲,۴۶۷,۰۰۰ ۳,۲۸۸,۰۰۰ ۴,۹۳۳,۰۰۰ ۶,۵۷۸,۰۰۰
۴۶ تا ۶۲ روز   ۹۲۷,۰۰۰ ۱,۸۵۳,۰۰۰ ۲,۷۷۸,۰۰۰ ۳,۷۰۴,۰۰۰ ۵,۵۵۷,۰۰۰ ۷,۴۰۹,۰۰۰
۶۳ تا ۹۲ روز   ۱,۳۳۶,۰۰۰ ۲,۶۷۲,۰۰۰ ۴,۰۰۸,۰۰۰ ۵,۳۴۵,۰۰۰ ۸,۰۱۷,۰۰۰ ۱۰,۶۹۰,۰۰۰
۶ ماه   ۲,۴۷۵,۰۰۰ ۴,۹۵۲,۰۰۰ ۷,۴۲۷,۰۰۰ ۹,۹۰۴,۰۰۰ ۱۴,۸۵۶,۰۰۰ ۱۹,۸۰۸,۰۰۰
۱۲ ماه   ۴,۱۹۵,۰۰۰ ۸,۳۹۲,۰۰۰ ۱۲,۵۸۷,۰۰۰ ۱۶,۷۸۴,۰۰۰ ۲۵,۱۷۴,۰۰۰ ۳۳,۵۶۶,۰۰۰

 

خاور میانه و آفریقا (۱۵۰۰۰ یورو) نرخ ها به ریال

    زیر ۱۲ سال ۱۳ تا ۶۵ سال ۶۶ تا ۷۰ سال ۷۱ تا ۷۵ سال ۷۵ تا ۸۰ سال ۸۰ سال به بالا
               
۰ تا ۷ روز   ۱۲۵,۰۰۰ ۲۴۸,۰۰۰ ۳۷۳,۰۰۰ ۴۹۷,۰۰۰ ۷۴۶,۰۰۰ ۹۹۴,۰۰۰
۸ تا ۱۵ روز   ۲۴۳,۰۰۰ ۴۸۷,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰ ۹۷۳,۰۰۰ ۱,۴۵۷,۰۰۰ ۱,۹۴۴,۰۰۰
۱۶تا ۲۳ روز   ۲۸۹,۰۰۰ ۵۷۸,۰۰۰ ۸۶۷,۰۰۰ ۱,۱۵۵,۰۰۰ ۱,۷۳۳,۰۰۰ ۲,۳۱۲,۰۰۰
۲۴ تا ۳۱ روز   ۳۰۲,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰ ۹۰۷,۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰ ۱,۸۱۴,۰۰۰ ۲,۴۱۹,۰۰۰
۳۲ تا ۴۵ روز   ۵۱۴,۰۰۰ ۱,۰۲۵,۰۰۰ ۱,۵۳۹,۰۰۰ ۲,۰۵۳,۰۰۰ ۳,۰۷۹,۰۰۰ ۴,۱۰۴,۰۰۰
۴۶ تا ۶۲ روز   ۵۳۰,۰۰۰ ۱,۰۵۹,۰۰۰ ۱,۵۸۷,۰۰۰ ۲,۱۱۷,۰۰۰ ۳,۱۷۶,۰۰۰ ۴,۲۳۴,۰۰۰
۶۳ تا ۹۲ روز   ۷۵۷,۰۰۰ ۱,۵۱۲,۰۰۰ ۲,۲۶۹,۰۰۰ ۳,۰۲۴,۰۰۰ ۴,۵۳۶,۰۰۰ ۶,۰۴۸,۰۰۰
۶ ماه   ۱,۵۳۹,۰۰۰ ۳,۰۷۹,۰۰۰ ۴,۶۱۸,۰۰۰ ۶,۱۵۷,۰۰۰ ۹,۲۳۳,۰۰۰ ۱۲,۳۱۲,۰۰۰
۱۲ ماه   ۲,۵۹۲,۰۰۰ ۵,۱۸۴,۰۰۰ ۷,۷۷۶,۰۰۰ ۱۰,۳۶۸,۰۰۰ ۱۵,۵۵۲,۰۰۰ ۲۰,۷۳۶,۰۰۰

 

عربستان  (۱۵۰۰۰ یورو) نرخ ها به ریال

    زیر ۱۲ سال ۱۳ تا ۶۵ سال ۶۶ تا ۷۰ سال ۷۱ تا ۷۵ سال ۷۵ تا ۸۰ سال ۸۰ سال به بالا
               
۰ تا ۷ روز   ۱۲۵,۰۰۰ ۲۴۸,۰۰۰ ۳۷۳,۰۰۰ ۴۹۷,۰۰۰ ۷۴۶,۰۰۰ ۹۹۴,۰۰۰
۸ تا ۱۵ روز   ۲۴۳,۰۰۰ ۴۸۷,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰ ۹۷۳,۰۰۰ ۱,۴۵۷,۰۰۰ ۱,۹۴۴,۰۰۰
۱۶تا ۲۳ روز   ۲۸۹,۰۰۰ ۵۷۸,۰۰۰ ۸۶۷,۰۰۰ ۱,۱۵۵,۰۰۰ ۱,۷۳۳,۰۰۰ ۲,۳۱۲,۰۰۰
۲۴ تا ۳۱ روز   ۳۰۲,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰ ۹۰۷,۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰ ۱,۸۱۴,۰۰۰ ۲,۴۱۹,۰۰۰
۳۲ تا ۴۵ روز   ۵۱۴,۰۰۰ ۱,۰۲۵,۰۰۰ ۱,۵۳۹,۰۰۰ ۲,۰۵۳,۰۰۰ ۳,۰۷۹,۰۰۰ ۴,۱۰۴,۰۰۰
۴۶ تا ۶۲ روز   ۵۳۰,۰۰۰ ۱,۰۵۹,۰۰۰ ۱,۵۸۷,۰۰۰ ۲,۱۱۷,۰۰۰ ۳,۱۷۶,۰۰۰ ۴,۲۳۴,۰۰۰
۶۳ تا ۹۲ روز   ۷۵۷,۰۰۰ ۱,۵۱۲,۰۰۰ ۲,۲۶۹,۰۰۰ ۳,۰۲۴,۰۰۰ ۴,۵۳۶,۰۰۰ ۶,۰۴۸,۰۰۰

 

عراق-سوریه (۱۵۰۰۰ یورو) نرخ ها به ریال

    زیر ۱۲ سال ۱۳ تا ۶۵ سال ۶۶ تا ۷۰ سال ۷۱ تا ۷۵ سال ۷۵ تا ۸۰ سال ۸۰ سال به بالا
               
۰ تا ۷ روز   ۱۰۸,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ ۳۲۴,۰۰۰ ۴۳۲,۰۰۰ ۶۴۸,۰۰۰ ۸۶۴,۰۰۰
۸ تا ۱۵ روز   ۲۱۶,۰۰۰ ۴۳۲,۰۰۰ ۶۴۸,۰۰۰ ۸۶۴,۰۰۰ ۱,۲۹۶,۰۰۰ ۱,۷۲۸,۰۰۰

 

حوزه خلیج فارس  (۱۰۰۰۰ یورو) نرخ ها به ریال

    زیر ۱۲ سال ۱۳ تا ۶۵ سال ۶۶ تا ۷۰ سال ۷۱ تا ۷۵ سال ۷۵ تا ۸۰ سال ۸۰ سال به بالا
               
۰ تا ۷ روز   ۸۶,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰ ۳۴۶,۰۰۰ ۵۱۸,۰۰۰ ۶۹۱,۰۰۰
۸ تا ۱۵ روز   ۱۷۰,۰۰۰ ۳۴۱,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ ۱,۰۲۱,۰۰۰ ۱,۳۶۱,۰۰۰
۱۶تا ۲۳ روز   ۲۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۸,۰۰۰ ۱,۵۹۸,۰۰۰
۲۴ تا ۳۱ روز   ۲۱۱,۰۰۰ ۴۲۱,۰۰۰ ۶۳۲,۰۰۰ ۸۴۳,۰۰۰ ۱,۲۶۴,۰۰۰ ۱,۶۸۵,۰۰۰
۳۲ تا ۴۵ روز   ۳۵۷,۰۰۰ ۷۱۳,۰۰۰ ۱,۰۶۹,۰۰۰ ۱,۴۲۶,۰۰۰ ۲,۱۳۹,۰۰۰ ۲,۸۵۱,۰۰۰
۴۶ تا ۶۲ روز   ۳۶۸,۰۰۰ ۷۳۴,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۰۰۰ ۱,۴۶۹,۰۰۰ ۲,۲۰۳,۰۰۰ ۲,۹۳۸,۰۰۰
۶۳ تا ۹۲ روز   ۵۲۷,۰۰۰ ۱,۰۵۳,۰۰۰ ۱,۵۷۹,۰۰۰ ۲,۱۰۵,۰۰۰ ۳,۱۵۸,۰۰۰ ۴,۲۱۳,۰۰۰

 

ترکیه (۱۵۰۰۰ یورو) نرخ ها به ریال

    زیر ۱۲ سال ۱۳ تا ۶۵ سال ۶۶ تا ۷۰ سال ۷۱ تا ۷۵ سال ۷۵ تا ۸۰ سال ۸۰ سال به بالا
               
۰ تا ۷ روز   ۱۰۹,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۴۳۲,۰۰۰ ۶۴۸,۰۰۰ ۸۶۴,۰۰۰
۸ تا ۱۵ روز   ۲۱۱,۰۰۰ ۴۲۴,۰۰۰ ۶۳۵,۰۰۰ ۸۴۶,۰۰۰ ۱,۲۷۱,۰۰۰ ۱,۶۹۳,۰۰۰
۱۶تا ۲۳ روز   ۲۵۱,۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰ ۷۵۵,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۰۰۰ ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۲,۰۱۳,۰۰۰
۲۴ تا ۳۱ روز   ۲۶۲,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰ ۷۸۷,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۵۷۵,۰۰۰ ۲,۰۹۹,۰۰۰
۳۲ تا ۴۵ روز   ۴۴۵,۰۰۰ ۸۸۹,۰۰۰ ۱,۳۳۴,۰۰۰ ۱,۷۷۹,۰۰۰ ۲,۶۷۰,۰۰۰ ۳,۵۶۰,۰۰۰
۴۶ تا ۶۲ روز   ۴۵۹,۰۰۰ ۹۱۹,۰۰۰ ۱,۳۷۸,۰۰۰ ۱,۸۳۷,۰۰۰ ۲,۷۵۳,۰۰۰ ۳,۶۷۲,۰۰۰
۶۳ تا ۹۲ روز   ۶۵۸,۰۰۰ ۱,۳۱۵,۰۰۰ ۱,۹۷۳,۰۰۰ ۲,۶۳۰,۰۰۰ ۳,۹۴۶,۰۰۰ ۵,۲۶۲,۰۰۰

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن